منوسدیم فسفات

صفحه اصلی/منوسدیم فسفات
منوسدیم فسفات 2019-07-31T05:51:48+04:30

منوسدیم فسفات

منوسدیم فسفات (Monosodium Phosphate) یک ترکیب شیمیایی با فرمول NaH2PO4.xH2O و جرم مولکولی g/mol  (anhydrous) 119.98می باشد. نام دیگر این ترکیب سدیم دی هیدروژن فسفات است. شکل ظاهری این ترکیب کریستال سفید رنگ و در آب محلول است. این محصول به صورت خشک و آبدارعرضه می شود. در این ترکیب یک اتم سدیم جایگزین یک اتم هیدروژن شده است در نتیجه خاصیت اسیدی آن از دی سدیم فسفات بیشتر است. این ترکیب کنترل کننده  PHدر فرایندهای صنعتی معرفی شده است.

استعلام قیمت منوسدیم فسفات